ជនជាតិ ក្ហ ធ្វើមានអាស្រ័យដោយដាំផ្កាតាមបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់

ជនជាតិ ក្ហ ធ្វើមានអាស្រ័យដោយដាំផ្កាតាមបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់
ផ្តើមពីគ្រួសារដែលចំណុះ មុខសញ្ញាក្រីក្រ មកដល់បច្ចុ្បន្ននេះ បង ប៉ាងទីងស៊ីន បានមានចំការផ្កាកូឡាប ១ ដែលផ្តល់ចំណូលគួរអោយប៉ងប្រាថ្នា
ផ្តើមពីគ្រួសារដែលចំណុះ មុខសញ្ញាក្រីក្រ មកដល់បច្ចុ្បន្ននេះ បង ប៉ាងទីងស៊ីន បានមានចំការផ្កាកូឡាប ១ ដែលផ្តល់ចំណូលគួរអោយប៉ងប្រាថ្នា

មុននេះ គ្រួសារបងដាំបន្លែ ផ្លែឈើ ប៉ុន្តែចំណូលមិនមានស្ថិរភាព។  ប្តេជា្ញចិត្តផ្លាស់ប្តូរ វិធីសាស្ត្រវប្បកម្ម  ប្រពៃណី បងបានកា្លហានបង្វែរមកទំរង់រូបភាពដាំផ្កាកូឡាបដោយ អនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់។ 
បង ប៉ាងទីងស៊ីន ជនជាតិ ក្ហ ដំបូងបង្អស់ដែលអនុវត្តវិធីសាស្រ្តដាំផ្កាតាមបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ហើយទទួលបានជោគជ័យ
បង ប៉ាងទីងស៊ីន ជនជាតិ ក្ហ ដំបូងបង្អស់ដែលអនុវត្តវិធីសាស្រ្តដាំផ្កាតាមបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ហើយទទួលបានជោគជ័យ

ផ្ដើមពី ២.០០០ ម នាគ្រា ដំបូង មកដល់ពេលនេះ ផ្ទៃដីដាំផ្ការបស់គ្រួសារបងបានកើនឡើងដល់ ៦.០០០ ម។ ផ្កាមានពណ៌ ស្រស់ស្អាត លក់បានតម្លៃខ្ពស់។  បច្ចុន្បន្ន ផ្កាកូឡាបរបស់គ្រួសារបងត្រូវបានឈ្មួញទាំងឡាយដែលប្រមូលទិញផ្កានៅ ដាឡាត ប្រមូលទិញទាំង អស់ក្នុងតម្លៃប្រមាណជា ៩០០ ដុងក្នុងមួយទង។ ក្នុងមួយខែៗ បងប្រមូលផលផ្កាកូឡាបបានពី ៣00.000 - ៤00.000 ទង។ ដកផាត់ចំណាយចេញក្នុង ១ ឆ្នាំៗ គ្រួសារបងចំណេញបានពី ២០០  -  ៣០០ លានដុង។  
បង ប៉ាងទីងស៊ីន បច្ចុប្បន្នមានផ្ទៃដីដាំផ្កាកូឡាបប្រមាណជា ៦.០០០ ម៉ែត្រក្រឡា
បង ប៉ាងទីងស៊ីន បច្ចុប្បន្នមានផ្ទៃដីដាំផ្កាកូឡាបប្រមាណជា ៦.០០០ ម៉ែត្រក្រឡា

បច្ចុបេបន្ន គ្រួសារបង សែន ក្លៀវកា្លក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែង ផ្តោះប្តូរបទពិសោធដាំផ្កាជាមួយគ្រួសារ  បងប្អូនទាំងឡាយនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីរួមគា្នឆ្ពោះទៅរកដំណើររកសុីថ្មី រួមចំណេកលើកកំពស់ជីវភាព  រស់នៅ កែលំអចំណូលអោយកាន់តែប្រសើឡើង៕

អ្នកប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍