ទេសភាពពេលថ្ងៃរះនៅលើតំបន់រោងចក្រផលិតអគ្គិសនីដើរដោយកម្លាំងខ្យល់និងព្រៃការពារជាប់មាត់សមុទ្រនៅខេត្ត បាកលៀវ

ទេសភាពពេលថ្ងៃរះនៅលើតំបន់រោងចក្រផលិតអគ្គិសនីដើរដោយកម្លាំងខ្យល់និងព្រៃការពារជាប់មាត់សមុទ្រនៅខេត្ត បាកលៀវ
ទេសភាពពេលថ្ងៃរះនៅលើតំបន់រោងចក្រផលិតអគ្គិសនីដើរដោយកម្លាំងខ្យល់និងព្រៃការពារជាប់មាត់សមុទ្រនៅខេត្ត បាកលៀវ ảnh 1ទេសភាពពេលថ្ងៃរះនៅលើតំបន់រោងចក្រផលិតអគ្គិសនីដើរដោយកម្លាំងខ្យល់និងព្រៃការពារជាប់មាត់សមុទ្រនៅខេត្ត បាកលៀវ

រូបថត៖ ផាន ថាញ់គឿង បញ្ចូលរូបថត៖  ទេវី

(កាសែតរូបភាពជនជាតិនិងតំបន់ភ្នំ)

អ្នកប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍