សម្រស់ដ៏ស្រស់ត្រកាលនៃនិទាឃរដូវនៅតំបន់ តីបាក់

សម្រស់ដ៏ស្រស់ត្រកាលនៃនិទាឃរដូវនៅតំបន់ តីបាក់។ រូបថត៖ ឌិញ កុងហ្វាន
សម្រស់ដ៏ស្រស់ត្រកាលនៃនិទាឃរដូវនៅតំបន់ តីបាក់។ រូបថត៖ ឌិញ កុងហ្វាន
សម្រស់ដ៏ស្រស់ត្រកាលនៃនិទាឃរដូវនៅតំបន់ តីបាក់ ảnh 1សម្រស់ដ៏ស្រស់ត្រកាលនៃនិទាឃរដូវនៅតំបន់ តីបាក់។ រូបថត៖ ឌិញ កុងហ្វាន

បញ្ចូលរូបថត៖ ចន្ទ រាជនី

(កាសែតរូបភាពជនជាតិនិងតំបន់ភ្នំ)

អ្នកប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍