គណៈប្រតិភូទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជាធ្វើទស្សនកិច្ចស្វែងយល់នៅទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន​វៀតណាម

គណ:ប្រតិភូទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា (AKP) ដឹកនាំដោយលោក ហ៊ុន យុទ្ធគុណ អគ្គនាយករងអញ្ជើញធ្វើទស្សនកិច្ចស្វែងយល់នៅទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន វៀតណាម
គណ:ប្រតិភូទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា (AKP) ដឹកនាំដោយលោក ហ៊ុន យុទ្ធគុណ អគ្គនាយករងអញ្ជើញធ្វើទស្សនកិច្ចស្វែងយល់នៅទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន វៀតណាម

កាលពីរសៀលថ្ងៃទី ១៦ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២២ គណ:ប្រតិភូទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន កម្ពុជា (AKP) ដឹកនាំដោយ លោក ហ៊ុន យុទ្ធគុណ អគ្គនាយករងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជាអញ្ជើញធ្វើទស្សនកិច្ចស្វែងយល់នៅនាយកដ្ឋានផ្សាយទៅបរទេសនិងនាយកដ្ឋានបច្ចេកទេសនៃទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន វៀតណាមនៅស្នាក់ការកណ្ដាលនៅទីក្រុង ហាណូយ។

គណៈប្រតិភូទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជាធ្វើទស្សនកិច្ចស្វែងយល់នៅទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន​វៀតណាម ảnh 1

គណៈប្រតិភូទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជាធ្វើទស្សនកិច្ចស្វែងយល់នៅទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន​វៀតណាម ảnh 2
គណៈប្រតិភូទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជាធ្វើទស្សនកិច្ចស្វែងយល់នៅទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន​វៀតណាម ảnh 3

គណៈប្រតិភូទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជាធ្វើទស្សនកិច្ចស្វែងយល់នៅទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន​វៀតណាម ảnh 4គណ:ប្រតិភូ AKP ដឹកនាំដោយ លោក ហ៊ុន យុទ្ធគុណ អគ្គនាយករងអញ្ជើញធ្វើទស្សនកិច្ចស្វែងយល់នៅនាយកដ្ឋានផ្សាយទៅបរទេសនៃទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន វៀតណាម
គណៈប្រតិភូទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជាធ្វើទស្សនកិច្ចស្វែងយល់នៅទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន​វៀតណាម ảnh 5

គណៈប្រតិភូទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជាធ្វើទស្សនកិច្ចស្វែងយល់នៅទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន​វៀតណាម ảnh 6

គណៈប្រតិភូទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជាធ្វើទស្សនកិច្ចស្វែងយល់នៅទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន​វៀតណាម ảnh 7

គណៈប្រតិភូទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជាធ្វើទស្សនកិច្ចស្វែងយល់នៅទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន​វៀតណាម ảnh 8គណ:ប្រតិភូទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា (AKP) ដឹកនាំដោយលោក ហ៊ុន យុទ្ធគុណ អគ្គនាយករងអញ្ជើញធ្វើទស្សនកិច្ចស្វែងយល់នៅនាយកដ្ឋានបច្ចេកទេសនៃទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន វៀតណាម

ព័ត៌មាននិងរូបថត៖ បឹងបួ -ជូលិញ

កាសែតរូបភាពជនជាតិនិងតំបន់ភ្នំ/ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម

អ្នកប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍