ខេត្ត ក្វាងង៉ាយ ពង្រីកប្រសិទ្ធភាពគោលនយោបាយជនជាតិ

ខេត្ត ក្វាងង៉ាយ អនុវត្តគោលនយោបាយអប់រំជនជាតិប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព លើកកម្ពស់គុណភាពធនធានមនុស្សតំបន់បងប្អូនជនជាតិពីមួយជំហានទៅមួយជំហាន
ខេត្ត ក្វាងង៉ាយ អនុវត្តគោលនយោបាយអប់រំជនជាតិប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព លើកកម្ពស់គុណភាពធនធានមនុស្សតំបន់បងប្អូនជនជាតិពីមួយជំហានទៅមួយជំហាន

តំបន់បងប្អូនជនជាតិភាគតិចនិងតំបន់ភ្នំនៃខេត្ត ក្វាងង៉ាយ មានឃុំចំនួន ៦១ ចំណុះស្រុកតំបន់ភ្នំចំនួន ៥ គឺ ត្រាបុង មិញឡុង បាទើ សឺនតី សឺនហា។ ចំនួនប្រជាជនទូទាំងតំបន់មានជិត ២៣០.០០០ នាក់ ដោយមានជនជាតិជាបងប្អូនចំនួន ២៩ រួមរស់ជាមួយគ្នា។

ដើម្បីបងប្អូនជនជាតិភាគតិចអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច រក្សាលំនឹងជីវភាពរស់នៅ ខេត្តបានចំណាយប្រភពកម្លាំងទៅលើការវិនិយោគនិងដំណើរការគោលនយោបាយជនជាតិប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

10-chinh sach dan toc Quang Ngai-pham cuong.JPG
ខេត្ត ក្វាងង៉ាយ អនុវត្តគោលនយោបាយអប់រំជនជាតិប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព លើកកម្ពស់គុណភាពធនធានមនុស្សតំបន់បងប្អូនជនជាតិពីមួយជំហានទៅមួយជំហាន
4-chinh sach dan toc Quang Ngai-pham cuong.JPG
ឆ្នាំ ២០២៣ ខេត្ត ក្វាងង៉ាយ បានជួយឧបត្ថម្ភជួសជុលសាងសង់ផ្ទះលំនៅជូនក្រុមគ្រួសារក្រីក្រជាង ១.០០០ គ្រួនៅតំបន់បងប្អូនជនជាតិនិងតំបន់ភ្នំ

ឆ្នាំ ២០២៣ ខេត្ត ក្វាងង៉ាយ បានរៀបចំ ចាត់ចែងគម្រោងស្ថិរភាពតំបន់ប្រជាជនរស់នៅប្រមូលផ្តុំចំនួន ១២ ជួយឧបត្ថម្ភជួសជុល សាងសង់ផ្ទះលំនៅជូនក្រុមគ្រួសារជាង ១.០០០ គ្រួ ចាក់កៅស៊ូផ្លូវជនបទចំនួន ៦០ គីឡូម៉ែត្រ ជួយឧបត្ថម្ភទឹកប្រើប្រាស់ជូនក្រុមគ្រួសារចំនួន ១.១៤៥ គ្រួ បង្កើតការងារធ្វើបង្កើនប្រាក់ចំណូលជូន បងប្អូនជនជាតិភាគតិចចំនួន ៥.៤៩១  ក្រុមគ្រួសារ។ល។ គោលនយោបាយវិនិយោគអោយតំបន់ភ្នំត្រូវបាន ខេត្តអនុវត្តតាមទិសដៅមានចំណុចស្នូល គោលដៅសំខាន់ ផ្តោតលើគម្រោងមានកម្លាំងរីកសាយភាយ ជួយឧបត្ថម្ភក្រុមគ្រួសារក្រីក្រតាមទិសដៅកាត់បន្ថយ "ផ្ដល់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ លើកទឹកចិត្ត ជួយឧបត្ថម្ភបងប្អូនជនជាតិផ្លាស់ប្តូរបរិវិតក្ក ផ្នត់គំនិត វិធីធ្វើ ម្ចាស់ការឈោងឈានឡើងរួចផុតពីភាពក្រីក្រប្រកបដោយចីរភាព។

6-chinh sach dan toc Quang Ngai-pham cuong.JPG
គំរូដាំដើមផ្ទឺកំពុងបើកចេញទិសដៅអភិវឌ្ឍថ្មី ជួយប្រជាជនឃុំ ត្រាសឺន ស្រុក ត្រាបុង រួចផុតពីភាពក្រីក្រ
7-chinh sach dan toc Quang Ngai-pham cuong.JPG
បន្ទាប់ពីត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាលរបរចិញ្ចឹមសត្វ ស្ត្រីជនជាតិភាគតិចនៅស្រុក មិញឡុង ជាច្រើន បានក្លៀវក្លាហ៊ានអភិវឌ្ឍហ្វូងគោកូនកាត់

អាស្រ័យដោយអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពគោលនយោបាយជនជាតិ អត្រាកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅតាមស្រុក តំបន់ភ្នំនៃខេត្ត ក្វាងង៉ាយ ជារៀងរាល់ឆ្នាំសុទ្ធតែសម្រេចបាន និងលើសពីសន្ទស្សន៍ដែលបានដាក់ចេញ។ រហូតមកទល់ពេលនេះ ខេត្ត  ក្វាងង៉ាយ នៅតែ ២ ស្រុកក្រីក្រប៉ុណ្ណោះគឺ សឺនតី និង ត្រាបុង។ ដើមឆ្នាំ  ២០២៣ អត្រាក្រុមគ្រួសារក្រីក្ររបស់ខេត្តគឺ ៧,៨% ដល់ដំណាច់ឆ្នាំថយចុះនៅត្រឹមចំនួន ៦,២% លើសចំនួន ០,៤៦%  ធៀបនឹងផែនការ៕

អត្ថបទនិងរូបថត៖ ផាមកឿង
បញ្ចូលទិន្នន័យ៖ សឺន ហេង

កាសែតរូបភាពជនជាតិនិងតំបន់ភ្នំ

អ្នកប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍