ខេត្ត ថាយង្វៀន អភិវឌ្ឍទេសចរណ៍ ផ្សារជាប់នឹងការអភិរក្សកេរដំណែល ATK

ខេត្ត ថាយង្វៀន អភិវឌ្ឍទេសចរណ៍ ផ្សារជាប់នឹងការអភិរក្សកេរដំណែល ATK
ភ្ញៀវទេសចរណ៍អុជធូបរំឭកវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកប្រធាន ហូជីមិញនៅអាគារឧទ្ទិសវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកប្រធាន ហូជីមិញស្ថិតនៅលើកំពូលកូនភ្នំ ដែវយ៉ែ
ភ្ញៀវទេសចរណ៍អុជធូបរំឭកវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកប្រធាន ហូជីមិញនៅអាគារឧទ្ទិសវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកប្រធាន ហូជីមិញស្ថិតនៅលើកំពូលកូនភ្នំ ដែវយ៉ែ
តំបន់ ATK ឌិញហ្វា គឺជារមណីយដ្ឋានអប់រំឧត្តមគតិបដិវត្តន៍ដល់ជំនាន់យុវវ័យ
តំបន់ ATK ឌិញហ្វា គឺជារមណីយដ្ឋានអប់រំឧត្តមគតិបដិវត្តន៍ដល់ជំនាន់យុវវ័យ
តំបន់ ATK ឌិញហ្វា មា នកេរដំណែលប្រវត្តិសាស្រ្តជាច្រើនត្រូវបានរដ្ឋចាត់លំដាប់ថ្នាក់ជាតិដូចជា៖ កេរដំណែល ទីនកែវ (ឃុំ ភូឌិញ) កន្លែងលោក អ៊ំហូ បានស្នាក់នៅនិងធើ្វការក៏ជាកនែង្លដែលលោកអ៊ំនិងការយាិល័យនយោបាយសម្រេចបើកយុទ្ធនាការ ដុងស៊ន់ (ដើមឆ្នាំ) ឆ្នាំ ១៩៥៣ - ឆ្នាំ ១៩៥៤ កេរដំណែលគុក ចឺជូ (កសាងកាលពីឆ្នាំ ១៩១៦) ជាកន្លែងដែលអាណានិគមបារាំង ឃុំឃាំងអ្នកស្នេហា ជាតិនិងបណ្តាយុទ្ធជនកុម្មុយនិស្តវៀតណាម...។ កាលពីឆ្នាំ ២០១២ តំបន់កេរដំណែលប្រវត្តិសាស្រ្ត - អេកូឡូស៊ី ATK ឌិញហ្វាត្រូវបានរដ្ឋចាត់ចំណាត់ថ្នាក់កេរដំណែលជាតិពិសេសដោយរួមមានកេរដំណែលជាង ១០០ កនែង្ល ប្រមូលផុំ្តនៅ ២៤ ឃុំនិងទីរួមសុ្រកនៅលើភូមិសាស្រ្តសុ្រក។
 
មកកាន់ ATK ឌិញហ្វា ភ្ញៀវទេសចរណ៍នឹងបានស្វែងយល់ពីចង្វាក់នៃ ចម្រៀង ថែន របស់ជនជាតិ
មកកាន់ ATK ឌិញហ្វា ភ្ញៀវទេសចរណ៍នឹងបានស្វែងយល់ពីចង្វាក់នៃ ចម្រៀង ថែន របស់ជនជាតិ  
នាឱកាសរដូវផ្ការីក ទិវានៃពិធីចុះពូជរបស់ជនជាតិ តៃ ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរណ៍ ច្រើនកុះករមកកាន់ ឌិញហ្វា
នាឱកាសរដូវផ្ការីក ទិវានៃពិធីចុះពូជរបស់ជនជាតិ តៃ ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរណ៍ ច្រើនកុះករមកកាន់ ឌិញហ្វា

ដើម្បីអភិរក្ស ពង្រីកបណ្តាតម្លៃប្រវត្តិសាស្រ្តនិង ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរណ៍មកទស្សនាច្រើនកុះករ ប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកខេត្ត ថាយង្វៀន កៀរគរបានរាប់ពាន់លានដុងពីប្រភពទុនសង្គមូបនីយកម្មដើម្បីបណ្ដាក់ទុនជួសជុល អភិរក្សបណ្តាទីតាំងកេរដំណែលប្រវត្តិសាស្រ្ត កែលម្អទិដ្ឋភាពនិងកសាងសំណង់ជាច្រើននៃតំបន់កេរដំណែល៕

អ្នកប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍