អ្នកស្រី ត្រៀវ ធីហ្វា ថែរក្សាមុខរបរឱសថបុរាណរបស់ជនជាតិ យ៉ាវ

អ្នកស្រី ត្រៀវ ធីហ្វា នៅភូមិ ម៉ៅ ទីរួមស្រុក តីអៀនទឺ ស្រុក សឺនដុង (ខេត្ត បាក់យ៉ាង) ថែរក្សាមុខរបរឱសថបុរាណបន្តវេនប្រពៃណីវង្សត្រកូលរបស់ជនជាតិ យ៉ាវ។
អ្នកស្រី ត្រៀវ ធីហ្វា នៅភូមិ ម៉ៅ ទីរួមស្រុក តីអៀនទឺ ស្រុក សឺនដុង (ខេត្ត បាក់យ៉ាង) ថែរក្សាមុខរបរឱសថបុរាណបន្តវេនប្រពៃណីវង្សត្រកូលរបស់ជនជាតិ យ៉ាវ។
អ្នកស្រី ត្រៀវ ធីហ្វា ថែរក្សាមុខរបរឱសថបុរាណរបស់ជនជាតិ យ៉ាវ ảnh 1អ្នកស្រី ត្រៀវ ធីហ្វា នៅភូមិ ម៉ៅ ទីរួមស្រុក តីអៀនទឺ ស្រុក សឺនដុង (ខេត្ត បាក់យ៉ាង) ថែរក្សាមុខរបរឱសថបុរាណបន្តវេនប្រពៃណីវង្សត្រកូលរបស់ជនជាតិ យ៉ាវ

រូបថត៖ អានថាញ់ដាត
បញ្ចូលទិន្នន័យពីសារព័ត៌មានបោះពុម្ពលេខចេញផ្សាយខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២៣ ដោយ៖ យ៉ាញ់លើយ

(កាសែតរូបភាពជនជាតិនិងតំបន់ភ្នំ/ទីភា្នក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម)

អ្នកប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍