អគារប្រពៃណី ត្រឿងសា "អាសយដ្ឋានក្រហម" អប់រំក្ដីស្រលាញ់កោះសមុទ្រ វៀតណាម

កម្មាភិបាល យុទ្ធជនកោះ ត្រឿងសា មើលរូបភាពបញ្ជាក់អធិប្បតេយ្យភាពរបស់ វៀតណាម ដោយមានប្រជុំកោះ ហ្វាងសា និង ត្រឿងសា តាំងពីសម័យ បារាំង ដាក់អាណាព្យាបាល
កម្មាភិបាល យុទ្ធជនកោះ ត្រឿងសា មើលរូបភាពបញ្ជាក់អធិប្បតេយ្យភាពរបស់ វៀតណាម ដោយមានប្រជុំកោះ ហ្វាងសា និង ត្រឿងសា តាំងពីសម័យ បារាំង ដាក់អាណាព្យាបាល

អគារប្រពៃណី ត្រឿងសា នៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះ ត្រឿងសា ខេត្ត ខាញ់ហ្វា មានរាប់រយឯកសារ វត្ថុតឹកតាង ផែនទី រូបភាពជាដើម ឆ្លុះបញ្ចាំងដំណើរការប្រវត្តិសាស្រ្តបញ្ជាក់អធិប្បតេយ្យភាព ប្រជុំកោះពីរ ត្រឿងសា និង ហ្វាងសា គឺជារបស់ វៀតណាម។

កន្លែងនេះក៏ជា "អាសយដ្ឋានក្រហម" ដើម្បីប្រជាជន ភ្ញៀវទេសចរ ពិសេសគឺក្មេងៗ ជំនាន់ក្រោយសិក្សា ស្រាវជ្រាវអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រ វៀតណាម ទៀតផង៕

TS 1.jpg
យុទ្ធជនកងទ័ពជើងទឹកស្វែងយល់ឯកសារពីព្រឹត្តិការណ៍ឧត្តមសេនីយឯក ឡេ ឌឹកអាញ់ អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអញ្ជើញអានសុន្ទរកថានៅកោះ ត្រឿងសា នៅថ្ងៃទី ៧ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ១៩៨៨
TS 2.jpg
ឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រអន្តរជាតិបញ្ជាក់អធិបតេយ្យភាពរបស់ វៀតណាម ចំពោះប្រជុំកោះទាំងពីរហ្វាងសា និង ត្រឿងសា
TS 3.jpg
អគារប្រពៃណី ត្រឿងសា
TS 5.jpg
យុទ្ធជនកងទ័ពជើងទឹកស្វែងយល់ឯកសារអំពីអធិប្បតេយ្យភាពរបស់ វៀតណាម ចំពោះប្រជុំកោះទាំងពីរ ត្រឿងសា និង ហ្វាងសា

ផលិតដោយ៖ ហុងដាត
បញ្ចូនទិន្នន័យ៖ លឺ ធីអៀនថាញ់

(កាសែតរូបភាពជនជាតិនិងតំបន់ភ្នំ)

អ្នកប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍