ប្រារព្ធ​ពិធីបុណ្យ​កាន់ទុក្ខ​ថ្នាក់ជាតិ​​ចំពោះ​លោក​ប្រធាន​រដ្ឋ ត្រឹ​នដា​យក្វាង

ប្រារព្ធ​ពិធីបុណ្យ​កាន់ទុក្ខ​ថ្នាក់ជាតិ​​ចំពោះ​លោក​ប្រធាន​រដ្ឋ ត្រឹ​នដា​យក្វាង
គេហទំព័រចម្រុះអេឡិចត្រូនិចនៃកាសែតរូបភាពជនជាតិនិងតំបន់ភ្នំ (ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន វៀត ណាម) សូមឧទ្ទេសនាមនូវរូបភាពមួយចំនួនអំពីសកម្មភាពដូចខាងលើ៖
នាម៉ោង ៦ ព្រឹកនៃថ្ងៃទី ២៦ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៨ ពិធីបង្ហូត ទង់ជាតិត្រឹម ២/៣ នៃដងទង់ដើម្បីកាន់ទុក្ខក្នុងពិធីបុណ្យ កាន់ទុក្ខថ្នាក់ជាតិចំពោះលោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង នៅទីលាន បាឌិញ ខាងមុខមតកៈចេតិយលោកប្រធាន ហូជីមិញ។ រូបថត៖ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម ម៉ោង ៦ ព្រឹកនៃថ្ងៃទី ២៦ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៨ ពិធីបង្ហូតទង់ជាតិត្រឹម ២/៣ នៃដងដើម្បីកាន់ទុក្ខក្នុងពិធីបុណ្យកាន់ទុក្ខថ្នាក់ជាតិចំពោះលោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង នៅទីលាន បាឌិញ ខាងមុខមតកៈចេតិយលោកប្រធាន ហូជីមិញ។ រូបថត៖ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
នាម៉ោង ៦ ព្រឹកនៃថ្ងៃទី ២៦ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៨ ពិធីបង្ហូត
ទង់ជាតិត្រឹម ២/៣ នៃដងទង់ដើម្បីកាន់ទុក្ខក្នុងពិធីបុណ្យ
កាន់ទុក្ខថ្នាក់ជាតិចំពោះលោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង
នៅទីលាន បាឌិញ ខាងមុខមតកៈចេតិយលោកប្រធាន
ហូជីមិញ។ រូបថត៖ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម


ម៉ោង ៦ ព្រឹកនៃថ្ងៃទី ២៦ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៨ ពិធីបង្ហូតទង់ជាតិត្រឹម ២/៣ នៃដងដើម្បីកាន់ទុក្ខក្នុងពិធីបុណ្យកាន់ទុក្ខថ្នាក់ជាតិចំពោះលោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង នៅទីលាន បាឌិញ ខាងមុខមតកៈចេតិយលោកប្រធាន ហូជីមិញ។ រូបថត៖ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
ម៉ោង ៦ ព្រឹក​នៃ​ថ្ងៃទី ២៦ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៨ ពិធី​បង្ហូតទង់​ជាតិ​ត្រឹម ២​/​៣ នៃ​ដង​ដើម្បី​កាន់ទុក្ខ​ក្នុង​ពិធីបុណ្យ​កាន់ទុក្ខ​ថ្នាក់ជាតិ​ចំពោះ​លោក​ប្រធាន​រដ្ឋ ត្រឹ​នដា​យក្វាង នៅ​ទីលាន បា​ឌិញ ខាងមុខ​មតកៈ​ចេតិយ​លោក​ប្រធាន ហូជីមិញ។ រូបថត៖ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន​វៀតណាម​
អគារតម្កល់សពជាតិ លេខ ៥ ត្រឹនថាញ់តុង (ហាណូយ) កន្លែងប្រារព្ធពិធីបុណ្យកាន់ទុក្ខថ្នាក់ជាតិចំពោះលោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង។ រូបថត៖ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម សមមិត្ត ទ្រឿងហ្វាប៊ិញ សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋាភិបាល អញ្ជើញអានប្រវត្តិសង្ខេបនៃប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាងនិងបញ្ជីរាយនាមគណៈកម្មាធិការរៀបចំពិធីបុណ្យ។ រូបថត៖ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
អគារតម្កល់សពជាតិ លេខ ៥ ត្រឹនថាញ់តុង (ហាណូយ) កន្លែងប្រារព្ធពិធីបុណ្យកាន់ទុក្ខថ្នាក់ជាតិចំពោះលោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង។ រូបថត៖ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម សមមិត្ត ទ្រឿងហ្វាប៊ិញ សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋាភិបាល អញ្ជើញអានប្រវត្តិសង្ខេបនៃប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាងនិងបញ្ជីរាយនាមគណៈកម្មាធិការរៀបចំពិធីបុណ្យ។ រូបថត៖ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
អគារតម្កល់សពជាតិ លេខ ៥ ត្រឹនថាញ់តុង (ហាណូយ) កន្លែងប្រារព្ធពិធីបុណ្យកាន់ទុក្ខថ្នាក់ជាតិចំពោះលោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង។ រូបថត៖ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
សមមិត្ត ទ្រឿងហ្វាប៊ិញ សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋាភិបាល អញ្ជើញអានប្រវត្តិសង្ខេបនៃប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាងនិងបញ្ជីរាយនាមគណៈកម្មាធិការរៀបចំពិធីបុណ្យ។ រូបថត៖ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
សមមិត្ត ទ្រឿ​ង​ហ្វា​ប៊ិញ សមាជិក​ការិយាល័យ​នយោបាយ ឧបនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​អចិន្ត្រៃយ៍​នៃ​រដ្ឋាភិបាល អញ្ជើញ​អាន​ប្រវត្តិ​សង្ខេប​នៃ​ប្រធាន​រដ្ឋ ត្រឹ​នដា​យក្វា​ងនិង​បញ្ជីរាយនាម​គណៈកម្មាធិការ​រៀបចំ​ពិធីបុណ្យ។ រូបថត៖ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន​វៀតណាម​
លោក ត្រឹនក្វឹន កូនប្រុសច្បងរបស់លោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង អញ្ជើញអុជធូបជូនឪពុក។ រូបថត៖ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម ក្រុមគ្រួសារ សាច់ញាតិជីដូនជីតាទាំងសងខាងចូលរួមរំលែកទុក្ខចំពោះលោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង។ រូបថត៖ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
លោក ត្រឹនក្វឹន កូនប្រុសច្បងរបស់លោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង អញ្ជើញអុជធូបជូនឪពុក។ រូបថត៖ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
ក្រុមគ្រួសារ សាច់ញាតិជីដូនជីតាទាំងសងខាងចូលរួមរំលែកទុក្ខចំពោះលោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង។ រូបថត៖ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
​ក្រុម​គ្រួសារ សាច់ញាតិ​ជីដូនជីតា​ទាំងសងខាង​ចូលរួម​រំលែកទុក្ខ​ចំពោះ​លោក​ប្រធាន​រដ្ឋ ត្រឹ​នដា​យក្វាង។ រូបថត៖ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន​វៀតណាម​
គណៈប្រតិភូនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាម ដឹកនាំដោយសមមិត្ត ង្វៀនភូត្រុង អគ្គលេខានៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស អញ្ជើញចូលរួមរំលែកទុក្ខចំពោះលោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង។ រូបថត៖ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម លោកអគ្គលេខានៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស ង្វៀនភូត្រុង អញ្ជើញសរសេរក្នុងសៀវភៅក្រាំងមាសមរណទុក្ខ។ រូបថត៖ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
គណៈប្រតិភូនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាម ដឹកនាំដោយសមមិត្ត ង្វៀនភូត្រុង អគ្គលេខានៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស អញ្ជើញចូលរួមរំលែកទុក្ខចំពោះលោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង។ រូបថត៖ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម លោកអគ្គលេខានៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស ង្វៀនភូត្រុង អញ្ជើញសរសេរក្នុងសៀវភៅក្រាំងមាសមរណទុក្ខ។ រូបថត៖ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
គណៈប្រតិភូនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាម ដឹកនាំដោយសមមិត្ត ង្វៀនភូត្រុង អគ្គលេខានៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស អញ្ជើញចូលរួមរំលែកទុក្ខចំពោះលោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង។ រូបថត៖ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម លោកអគ្គលេខានៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស ង្វៀនភូត្រុង អញ្ជើញសរសេរក្នុងសៀវភៅក្រាំងមាសមរណទុក្ខ។ រូបថត៖ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
គណៈប្រតិភូនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាម ដឹកនាំដោយសមមិត្ត ង្វៀនភូត្រុង អគ្គលេខានៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស អញ្ជើញចូលរួមរំលែកទុក្ខចំពោះលោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង។ រូបថត៖ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម លោកអគ្គលេខានៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស ង្វៀនភូត្រុង អញ្ជើញសរសេរក្នុងសៀវភៅក្រាំងមាសមរណទុក្ខ។ រូបថត៖ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
គណៈប្រតិភូ​នៃ​គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិម​បក្ស​កុម្មុយនីស្ត​វៀតណាម ដឹកនាំ​ដោយ​សមមិត្ត ង្វៀ​នភូ​ត្រុ​ង អគ្គ​លេខា​នៃ​គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិម​បក្ស អញ្ជើញ​ចូលរួម​រំលែក​ទុក្ខ​ចំពោះ​លោក​ប្រធាន​រដ្ឋ ត្រឹ​នដា​យក្វាង។ រូបថត៖ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន​វៀតណាម​
លោកអគ្គលេខានៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស ង្វៀនភូត្រុង អញ្ជើញសរសេរក្នុងសៀវភៅក្រាំងមាសមរណទុក្ខ។ រូបថត៖ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
លោក​អគ្គ​លេខា​នៃ​គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិម​បក្ស ង្វៀ​នភូ​ត្រុ​ង អញ្ជើញសរសេរក្នុងសៀវភៅក្រាំងមាសមរណទុក្ខ។ រូបថត៖ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម​
គណៈប្រតិភូនៃរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម ដឹកនាំដោយសមមិត្ត ង្វៀនស៊ន់ភុក សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ នាយករដ្ឋមន្ត្រី អញ្ជើញគោររពវិញ្ញាណក្ខន្ធសពលោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង។ រូបថត៖ ញ៉ានសាង - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម នាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀនស៊ន់ភុក អញ្ជើញរំលែកទុក្ខនឹងក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិលោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង។ រូបថត៖ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
គណៈប្រតិភូនៃរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម ដឹកនាំដោយសមមិត្ត ង្វៀនស៊ន់ភុក សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ នាយករដ្ឋមន្ត្រី អញ្ជើញគោររពវិញ្ញាណក្ខន្ធសពលោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង។ រូបថត៖ ញ៉ានសាង - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
 
នាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀនស៊ន់ភុក អញ្ជើញរំលែកទុក្ខនឹងក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិលោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង។ រូបថត៖ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀន​ស៊ន់​ភុ​ក អញ្ជើញ​រំលែកទុក្ខ​នឹង​ក្រុម​គ្រួសារ​សាច់ញាតិ​លោក​ប្រធាន​រដ្ឋ ត្រឹ​នដា​យក្វាង។ រូបថត៖ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន​វៀតណាម​
អតីតសមាជិកការិយាល័យនយោបាយ អតីតប្រធានរដ្ឋលោក ត្រឹនឌឹកលឿង (ខាងឆ្វេង) និងអតីតសមាជិកការិយាល័យនយោបាយ អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក ង្វៀនតឹនយុង (ខាងស្តាំ) អញ្ជើញសរសេរក្នុងសៀវភៅក្រាំងមាសមរណទុក្ខ។ រូបថត៖ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម គណៈប្រតិភូរដ្ឋសភានៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម ដឹកនាំដោយសមមិត្ត ង្វៀន ធីគីមង៉ឹន សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ ប្រធានរដ្ឋសភា អញ្ជើញគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសពលោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង។ រូបថត៖ ញ៉ានសាង - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
អតីតសមាជិកការិយាល័យនយោបាយ អតីតប្រធានរដ្ឋលោក ត្រឹនឌឹកលឿង (ខាងឆ្វេង) និងអតីតសមាជិកការិយាល័យនយោបាយ អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក ង្វៀនតឹនយុង (ខាងស្តាំ) អញ្ជើញសរសេរក្នុងសៀវភៅក្រាំងមាសមរណទុក្ខ។ រូបថត៖ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
គណៈប្រតិភូរដ្ឋសភានៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម ដឹកនាំដោយសមមិត្ត ង្វៀន ធីគីមង៉ឹន សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ ប្រធានរដ្ឋសភា អញ្ជើញគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសពលោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង។ រូបថត៖ ញ៉ានសាង - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
គណៈប្រតិភូរដ្ឋសភានៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម ដឹកនាំដោយសមមិត្ត ង្វៀន ធីគីមង៉ឹន សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ ប្រធានរដ្ឋសភា អញ្ជើញគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសពលោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង។ រូបថត៖ ញ៉ានសាង - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
គណៈប្រតិភូ​រដ្ឋសភា​នៃ​សាធារណរដ្ឋ​សង្គមនិយម​វៀតណាម ដឹកនាំ​ដោយ​សមមិត្ត ង្វៀន ធី​គី​មង៉ឹន សមាជិក​ការិយាល័យ​នយោបាយ ប្រធាន​រដ្ឋសភា អញ្ជើញ​គោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសពលោក​ប្រធាន​រដ្ឋ ត្រឹ​នដា​យក្វាង។ រូបថត៖ ញ៉ាន​សាង - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន​វៀតណាម​
សមមិត្ត តុងធីផុង (ខាងឆ្វេង) សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ អនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភានិងសមមិត្ត ដាំងធីង៉ុកធិញ សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស ប្រធានរដ្ឋស្តីទីអញ្ជើញរំលែកទុក្ខនឹងក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិលោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង។ រូបថត៖ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម គណៈប្រតិភូខុទ្ទកាល័យប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម ដឹកនាំដោយសមមិត្ត ដាំងធីង៉ុកធិញ សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស ប្រធានរដ្ឋស្តីទីអញ្ជើញគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសពលោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង។ រូបថត៖ ញ៉ានសាង -ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
សមមិត្ត តុងធីផុង (ខាងឆ្វេង) សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ អនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភានិងសមមិត្ត ដាំងធីង៉ុកធិញ សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស ប្រធានរដ្ឋស្តីទីអញ្ជើញរំលែកទុក្ខនឹងក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិលោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង។ រូបថត៖ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
 
គណៈប្រតិភូខុទ្ទកាល័យប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម ដឹកនាំដោយសមមិត្ត ដាំងធីង៉ុកធិញ សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស ប្រធានរដ្ឋស្តីទីអញ្ជើញគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសពលោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង។ រូបថត៖ ញ៉ានសាង -ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
គណៈប្រតិភូខុទ្ទកាល័យប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម ដឹកនាំដោយសមមិត្ត ដាំងធីង៉ុកធិញ សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស ប្រធានរដ្ឋស្តីទីអញ្ជើញគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសពលោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង។ រូបថត៖ ញ៉ានសាង -ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
គណៈប្រតិភូខុទ្ទកាល័យប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម ដឹកនាំដោយសមមិត្ត ដាំងធីង៉ុកធិញ សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស ប្រធានរដ្ឋស្តីទីអញ្ជើញគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសពលោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង។ រូបថត៖ ញ៉ានសាង -ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
គណៈប្រតិភូ​ខុទ្ទកាល័យ​ប្រធាន​រដ្ឋ​នៃ​សាធារណរដ្ឋ​សង្គមនិយម​វៀតណាម ដឹកនាំ​ដោយ​សមមិត្ត ដាំង​ធី​ង៉ុ​ក​ធិញ សមាជិក​គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិម​បក្ស ប្រធាន​រដ្ឋ​ស្តីទី​អញ្ជើញគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសពលោក​ប្រធាន​រដ្ឋ ត្រឹ​នដា​យក្វាង។ រូបថត៖ ញ៉ាន​សាង -ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន​វៀតណាម​
គណៈប្រតិភូនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម ដឹកនាំដោយសមមិត្ត ហូវអាឡេញ សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស អនុប្រធាននិងជាអគ្គលេខានៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម អញ្ជើញគោររពវិញ្ញាណក្ខន្ធសពប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង។ រូបថត៖ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម គណៈប្រតិភូនៃគណៈកម្មធិការឃោសនាអប់រំមជ្ឈិម ដឹកនាំដោយសមមិត្ត ទ្រឿងធីមាយ សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ សមាជិកនៃគណៈលេខាមជ្ឈិមបក្ស ប្រធានគណៈកម្មាធិការឃោសនាអប់រំមជ្ឈិម អញ្ជើញគោររព្ធវិញ្ញាណក្ខន្ធសពប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង។ រូបថត៖ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
គណៈប្រតិភូនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម ដឹកនាំដោយសមមិត្ត ហូវអាឡេញ សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស អនុប្រធាននិងជាអគ្គលេខានៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម អញ្ជើញគោររពវិញ្ញាណក្ខន្ធសពប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង។ រូបថត៖ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
 
គណៈប្រតិភូនៃគណៈកម្មធិការឃោសនាអប់រំមជ្ឈិម ដឹកនាំដោយសមមិត្ត ទ្រឿងធីមាយ សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ សមាជិកនៃគណៈលេខាមជ្ឈិមបក្ស ប្រធានគណៈកម្មាធិការឃោសនាអប់រំមជ្ឈិម អញ្ជើញគោររព្ធវិញ្ញាណក្ខន្ធសពប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង។ រូបថត៖ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
គណៈប្រតិភូ​នៃ​គណៈកម្ម​ធិការ​ឃោសនាអប់រំ​មជ្ឈិម ដឹកនាំ​ដោយ​សមមិត្ត ទ្រឿ​ង​ធី​មាយ សមាជិក​ការិយាល័យ​នយោបាយ សមាជិកនៃគណៈលេខា​មជ្ឈិម​បក្ស ប្រធាន​គណៈកម្មាធិការ​ឃោសនាអប់រំ​មជ្ឈិម អញ្ជើញគោររព្ធវិញ្ញាណក្ខន្ធសព​ប្រធាន​រដ្ឋ ត្រឹ​នដា​យក្វាង។ រូបថត៖ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន​វៀតណាម​
គណៈប្រតិភូនៃគណៈកម្មាធិការចាត់តាំងមជ្ឈិម ដឹកនាំដោយសមមិត្ត ផាមមិញជិញ សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ សមាជិកនៃគណៈលេខាមជ្ឈិមបក្ស ប្រធានគណៈកម្មាធិការចាត់តាំងមជ្ឈិម អញ្ជើញគោររព្ធវិញ្ញាណក្ខន្ធសពប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង។ រូបថត៖ ញ៉ានសាង -ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន វៀតណាម គណៈប្រតិភូគណៈកម្មាធិការបក្សនៃនគរបាលមជ្ឈិម ក្រសួងនគរបាល ដឹកនាំដោយឧត្តមសេនីយ៍ឯកបម្រុងលោក ទោឡឹម សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ លេខាគណៈកម្មាធិការបក្សនៃនគរបាលមជ្ឈិម រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងនគរបាល អញ្ជើញគោររព្ធវិញ្ញាណក្ខន្ធសពប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង។ រូបថត៖ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
គណៈប្រតិភូនៃគណៈកម្មាធិការចាត់តាំងមជ្ឈិម ដឹកនាំដោយសមមិត្ត ផាមមិញជិញ សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ សមាជិកនៃគណៈលេខាមជ្ឈិមបក្ស ប្រធានគណៈកម្មាធិការចាត់តាំងមជ្ឈិម អញ្ជើញគោររព្ធវិញ្ញាណក្ខន្ធសពប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង។ រូបថត៖ ញ៉ានសាង -ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន វៀតណាម
 
គណៈប្រតិភូគណៈកម្មាធិការបក្សនៃនគរបាលមជ្ឈិម ក្រសួងនគរបាល ដឹកនាំដោយឧត្តមសេនីយ៍ឯកបម្រុងលោក ទោឡឹម សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ លេខាគណៈកម្មាធិការបក្សនៃនគរបាលមជ្ឈិម រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងនគរបាល អញ្ជើញគោររព្ធវិញ្ញាណក្ខន្ធសពប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង។ រូបថត៖ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
គណៈប្រតិភូគណៈកម្មាធិការបក្សនៃនគរបាលមជ្ឈិម ក្រសួងនគរបាល ដឹកនាំដោយឧត្តមសេនីយ៍ឯកបម្រុងលោក ទោឡឹម សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ លេខាគណៈកម្មាធិការបក្សនៃនគរបាលមជ្ឈិម រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងនគរបាល អញ្ជើញគោររព្ធវិញ្ញាណក្ខន្ធសពប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង។ រូបថត៖ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
គណៈប្រតិភូ​គណៈកម្មាធិការ​បក្ស​នៃ​នគរបាល​មជ្ឈិម ក្រសួង​នគរបាល ដឹកនាំ​ដោយ​ឧត្តមសេនីយ៍ឯក​បម្រុង​លោក ទោ​ឡឹម សមាជិក​ការិយាល័យ​នយោបាយ លេខា​គណៈកម្មាធិការ​បក្ស​នៃ​នគរបាល​មជ្ឈិម រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​នគរបាល អញ្ជើញគោររព្ធវិញ្ញាណក្ខន្ធសពប្រធាន​រដ្ឋ ត្រឹ​នដា​យក្វាង។ រូបថត៖ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន​វៀតណាម​
គណៈប្រតិភូគណៈកម្មាធិការបក្សយោធាមជ្ឈិម ក្រសួងការពារជាតិ ដឹកនាំដោយសមមិត្ត ងោស៊ន់លិច សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ អនុលេខាគណៈកម្មាធិការយោធាមជ្ឈិម ក្រសួងការពារជាតិ អញ្ជើញគោររព្ធវិញ្ញាណក្ខន្ធសពប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង។ រូបថត៖ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម គណៈប្រតិភូគណៈកម្មាធិការបក្សក្រុង ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជន គណៈកម្មាធិការប្រជាជន គណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមទីក្រុង ហាណូយ ដឹកនាំដោយសមមិត្ត ហ្វាងទ្រុងហាយ សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ លេខានៃគណៈកម្មាធិការបក្សក្រុង ហាណូយ អញ្ជើញគោររព្ធវិញ្ញាណក្ខន្ធសពប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង។ រូបថត៖ ញ៉ានសាង -ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
គណៈប្រតិភូគណៈកម្មាធិការបក្សយោធាមជ្ឈិម ក្រសួងការពារជាតិ ដឹកនាំដោយសមមិត្ត ងោស៊ន់លិច សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ អនុលេខាគណៈកម្មាធិការយោធាមជ្ឈិម ក្រសួងការពារជាតិ អញ្ជើញគោររព្ធវិញ្ញាណក្ខន្ធសពប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង។ រូបថត៖ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម គណៈប្រតិភូគណៈកម្មាធិការបក្សក្រុង ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជន គណៈកម្មាធិការប្រជាជន គណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមទីក្រុង ហាណូយ ដឹកនាំដោយសមមិត្ត ហ្វាងទ្រុងហាយ សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ លេខានៃគណៈកម្មាធិការបក្សក្រុង ហាណូយ អញ្ជើញគោររព្ធវិញ្ញាណក្ខន្ធសពប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង។ រូបថត៖ ញ៉ានសាង -ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
គណៈប្រតិភូ​គណៈកម្មាធិការ​បក្ស​​យោធា​មជ្ឈិម ក្រសួងការពារជាតិ ដឹកនាំ​ដោយ​សមមិត្ត ងោ​ស៊ន់​លិច សមាជិក​ការិយាល័យ​នយោបាយ អនុ​លេខា​គណៈកម្មាធិការ​យោធា​មជ្ឈិម ក្រសួងការពារជាតិ អញ្ជើញគោររព្ធវិញ្ញាណក្ខន្ធសព​ប្រធាន​រដ្ឋ ត្រឹ​នដា​យក្វាង។ រូបថត៖ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន​វៀតណាម​
គណៈប្រតិភូគណៈកម្មាធិការបក្សក្រុង ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជន គណៈកម្មាធិការប្រជាជន គណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមទីក្រុង ហាណូយ ដឹកនាំដោយសមមិត្ត ហ្វាងទ្រុងហាយ សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ លេខានៃគណៈកម្មាធិការបក្សក្រុង ហាណូយ អញ្ជើញគោររព្ធវិញ្ញាណក្ខន្ធសពប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង។ រូបថត៖ ញ៉ានសាង -ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
គណៈប្រតិភូគណៈកម្មាធិការបក្សក្រុង ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជន គណៈកម្មាធិការប្រជាជន គណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមទីក្រុង ហាណូយ ដឹកនាំដោយសមមិត្ត ហ្វាងទ្រុងហាយ សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ លេខានៃគណៈកម្មាធិការបក្សក្រុង ហាណូយ អញ្ជើញគោររព្ធវិញ្ញាណក្ខន្ធសពប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង។ រូបថត៖ ញ៉ានសាង -ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
គណៈប្រតិភូ​គណៈកម្មាធិការ​បក្ស​ក្រុង ក្រុមប្រឹក្សា​ប្រជាជន គណៈកម្មាធិការ​ប្រជាជន គណៈកម្មាធិការ​រណសិរ្ស​មាតុភូមិ​វៀតណាម​ទីក្រុង ហាណូយ ដឹកនាំ​ដោយ​សមមិត្ត ហ្វាង​ទ្រុង​ហាយ សមាជិក​ការិយាល័យ​នយោបាយ លេខា​នៃ​គណៈកម្មាធិការ​បក្ស​ក្រុង ហាណូយ អញ្ជើញគោររព្ធវិញ្ញាណក្ខន្ធសព​ប្រធាន​រដ្ឋ ត្រឹ​នដា​យក្វាង។ រូបថត៖ ញ៉ាន​សាង -ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន​វៀតណាម​
គណៈប្រតិភូគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជន គណៈកម្មាធិការប្រជាជន គណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមខេត្ត និញប៊ិញ ដឹកនាំដោយសមមិត្ត ង្វៀនធីថាញ់ សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស លេខានៃគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត និញ ប៊ិញ អញ្ជើញគោររព្ធវិញ្ញាណក្ខន្ធសពប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង។ រូបថត៖ ញ៉ានសាង -ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន វៀតណាម គណៈប្រតិភូទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម ដឹកនាំដោយសមមិត្ត ង្វៀនឌឹកលើយ សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស អគ្គនាយកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាមអញ្ជើញគោររព្ធវិញ្ញាណក្ខន្ធសពលោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង។ រូបថត៖ ញ៉ានសាង -ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន វៀតណាម
គណៈប្រតិភូគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជន គណៈកម្មាធិការប្រជាជន គណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមខេត្ត និញប៊ិញ ដឹកនាំដោយសមមិត្ត ង្វៀនធីថាញ់ សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស លេខានៃគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត និញ ប៊ិញ អញ្ជើញគោររព្ធវិញ្ញាណក្ខន្ធសពប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង។ រូបថត៖ ញ៉ានសាង -ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន វៀតណាម គណៈប្រតិភូទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម ដឹកនាំដោយសមមិត្ត ង្វៀនឌឹកលើយ សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស អគ្គនាយកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាមអញ្ជើញគោររព្ធវិញ្ញាណក្ខន្ធសពលោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង។ រូបថត៖ ញ៉ានសាង -ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន វៀតណាម
គណៈប្រតិភូ​គណៈកម្មាធិការ​បក្ស​ខេត្ត ក្រុមប្រឹក្សា​ប្រជាជន គណៈកម្មាធិការ​ប្រជាជន គណៈកម្មាធិការ​រណសិរ្ស​មាតុភូមិ​វៀតណាម​ខេត្ត និ​ញប៊ិញ ដឹកនាំ​ដោយ​សមមិត្ត ង្វៀន​ធី​ថាញ់ សមាជិក​គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិម​បក្ស លេខា​នៃ​គណៈកម្មាធិការ​បក្ស​ខេត្ត និ​ញ ប៊ិញ អញ្ជើញគោររព្ធវិញ្ញាណក្ខន្ធសព​ប្រធាន​រដ្ឋ ត្រឹ​នដា​យក្វាង។ រូបថត៖ ញ៉ាន​សាង -ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន វៀតណាម​
 
គណៈប្រតិភូទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម ដឹកនាំដោយសមមិត្ត ង្វៀនឌឹកលើយ សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស អគ្គនាយកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាមអញ្ជើញគោររព្ធវិញ្ញាណក្ខន្ធសពលោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង។ រូបថត៖ ញ៉ានសាង -ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន វៀតណាម
គណៈប្រតិភូទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម ដឹកនាំដោយសមមិត្ត ង្វៀនឌឹកលើយ សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស អគ្គនាយកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម​អញ្ជើញគោររព្ធវិញ្ញាណក្ខន្ធសពលោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង។ រូបថត៖ ញ៉ានសាង -ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន វៀតណាម

ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន វៀតណាម

កាសែតរូបភាពជនជាតិនិងតំបន់ភ្នំ/ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម

អ្នកប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍