លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃរដ្ឋាភិបាល ផាម មិញជិញ៖ ពិនិត្យមើលឡើងវិញ ដោះស្រាយការទើសទាក់ក្នុងការអភិវឌ្ឍការអប់រំមត្តេយ្យសិក្សា

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាល ផាម មិញជិញ ប្រធានគណៈកម្មាធិការ ជាតិនវានុវត្តន៍អប់រំនិងបណ្តុះបណ្តាលអញ្ជើញជាអធិបតីសម័យប្រជុំ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាល ផាម មិញជិញ ប្រធានគណៈកម្មាធិការ ជាតិនវានុវត្តន៍អប់រំនិងបណ្តុះបណ្តាលអញ្ជើញជាអធិបតីសម័យប្រជុំ

នាថ្ងៃទី ៤ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២៤ នៅទីស្នាក់ការនៃរដ្ឋាភិបាល លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាល ផាម មិញជិញ ប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិនវានុវត្តន៍អប់រំនិងបណ្តុះបណ្តាល (គណៈកម្មាធិការ) បានអញ្ជើញជាអធិបតីសម័យប្រជុំនៃគណៈកម្មាធិការស្តីពី "នវានុវត្តន៍ អភិវឌ្ឍន៍ការអប់រំមត្តេយ្យសិក្សាដល់ឆ្នាំ ២០៣០ ចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ ២០៤៥។

1-toan canh phien hop-duong giang.jpg
សម័យប្រជុំនៃគណៈកម្មាធិការជាតិនវានុវត្តន៍អប់រំនិងបណ្តុះបណ្តាល

បញ្ចូលទិន្នន័យនិងប្រែសម្រួល៖ សឺនហេង

អ្នកប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍