និស្សិតមហាវិទ្យាល័យភាសា​ - វប្បធម៌ - វិចិត្រសិល្បៈ ខ្មែរ ណាមបូនិងមនុស្សសាស្ត្រ (សាកលវិទ្យាល័យ ត្រាវិញ) ក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់របាំបុរាណ

និស្សិតមហាវិទ្យាល័យភាសា​ - វប្បធម៌ - វិចិត្រសិល្បៈ ខ្មែរ ណាមបូនិងមនុស្សសាស្ត្រ (សាកលវិទ្យាល័យ ត្រាវិញ) ក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់របាំបុរាណ

យុវនារី ខ្មែរ យ៉ាញ់ ធីង៉ុកត្រាង និង ថាច់ ធីយៀវ និស្សិតមហាវិទ្យាល័យភាសា - វប្បធម៌ - វិចិត្រសិល្បៈ ខ្មែរ ណាមបូ និងមនុស្សសាស្ត្រ (សាកលវិទ្យាល័យ ត្រាវិញ) ក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់របាំបុរាណ

រូបថត៖ អានហៀវ
បញ្ចូលទិន្នន័យ៖ សឺនហេង

អ្នកប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍