ភស្តុភាររបរត្រី - ទីបង្អែកដើម្បីអ្នកនេសាទច្បាមសមុទ្រ

ភស្តុភាររបរត្រី - ទីបង្អែកដើម្បីអ្នកនេសាទច្បាមសមុទ្រ
ប្រមូលទិញគ្រឿងសមុទ្ររវាងនាវាភស្តុភារនិងនាវានេសាទត្រីលើឈូងសមុទ្របាក់បូ (ឈូងសមុទ្រភូមិ ភាគខាងជើង)
ប្រមូលទិញគ្រឿងសមុទ្ររវាងនាវាភស្តុភារនិងនាវានេសាទត្រីលើឈូងសមុទ្របាក់បូ (ឈូងសមុទ្រភូមិ ភាគខាងជើង)
អាស្រ័យមាននាវាភស្តុភារ អ្នកនេសាទស្ងប់ចិត្តច្បាមសមុទ្រយូរថ្ងៃ
អាស្រ័យមាននាវាភស្តុភារ អ្នកនេសាទស្ងប់ចិត្តច្បាមសមុទ្រយូរថ្ងៃ
ត្រីត្រូវបានបែងចែកតាមប្រភេទនៅលើនាវាភស្តុភារតែម្តងមុនពេលដឹកជញ្ជូនឡើងគោក
ត្រីត្រូវបានបែងចែកតាមប្រភេទនៅលើនាវាភស្តុភារតែម្តងមុនពេលដឹកជញ្ជូនឡើងគោក

ថែរក្សាទុកគ្រឿងសមុទ្រលើនាវាភស្តុភារ
ថែរក្សាទុកគ្រឿងសមុទ្រលើនាវាភស្តុភារ

នាវាភស្តុភារត្រូវបានបំពាក់ដោយឧបករណ៍ទំនើប ធានាទំនាក់ទំនងរលូនជាមួយនាវានានារបស់អ្នកនេសាទ
នាវាភស្តុភារត្រូវបានបំពាក់ដោយឧបករណ៍ទំនើប ធានាទំនាក់ទំនងរលូនជាមួយនាវានានារបស់អ្នកនេសាទ

នាវាភស្តុភារតែងតែតាមជាប់នាវានេសាទជលផលជានិច្ច
នាវាភស្តុភារតែងតែតាមជាប់នាវានេសាទជលផលជានិច្ច

អ្នកប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍