ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសហព័ន្ធរុស្ស៊ីនៃសភាសហព័ន្ធរុស្ស៊ី លោកស្រី Valentina Ivanovna Matvienko អញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅ វៀតណាម

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសហព័ន្ធរុស្ស៊ីនៃសភាសហព័ន្ធរុស្ស៊ី លោកស្រី Valentina Ivanovna Matvienko អញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅ វៀតណាម
ពិធីទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចផ្លូវការចំពោះប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សា​សហព័ន្ធរុស្ស៊ីនៃសភាសហព័ន្ធរុស្ស៊ី លោក​ស្រី Valentina Ivanovna Matvienko បានប្រព្រឹត្តឡើងយ៉ាងឱឡារិកនៅអគាររដ្ឋសភា ក្នុងរដ្ឋធានី ហាណូយ នាព្រឹកថ្ងៃទី ២១ ខែ កុម្ភៈ។ បន្ទាប់ពីពិធីទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ច ប្រធានរដ្ឋសភា លោកស្រី ង្វៀនធីគីម ង៉ឹន​ និងប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សា​សហព័ន្ធរុស្ស៊ីនៃសភាសហព័ន្ធរុស្ស៊ី លោក​ស្រី Valentina Ivanovna Matvienko បានធ្វើកិច្ចពិភាក្សាការងារ។ 
ប្រធានរដ្ឋសភា លោកស្រី ង្វៀនធីគីមង៉ឹន ទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចចំពោះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសហព័ន្ធរុស្ស៊ីលោកស្រី Valentina Ivanovna Matvienko។ រូបថត៖ ត្រុងឌឹក - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
ប្រធានរដ្ឋសភា លោកស្រី ង្វៀនធីគីមង៉ឹន​ ទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចចំពោះប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សា​សហព័ន្ធរុស្ស៊ីលោក​ស្រី Valentina Ivanovna Matvienko។ រូបថត៖ ត្រុងឌឹក - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
ប្រធានរដ្ឋសភា លោកស្រី ង្វៀនធីគីមង៉ឹន ឧទ្ទេសនាមចំពោះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសហព័ន្ធរុស្ស៊ីលោកស្រី Valentina Ivanovna Matvienko អំពីគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ វៀតណាម។ រូបថត៖ ត្រុងឌឹក - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
ប្រធានរដ្ឋសភា លោកស្រី ង្វៀនធីគីមង៉ឹន​ ឧទ្ទេសនាមចំពោះប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សាសហព័ន្ធរុស្ស៊ីលោក​ស្រី Valentina Ivanovna Matvienko អំពីគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់​ វៀតណាម។ រូបថត៖ ត្រុងឌឹក - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
នាព្រឹកនៃថ្ងៃទី ២១ ខែ កុម្ភៈ នៅនឹងអគាររដ្ឋសភា (រដ្ឋធានី ហាណូយ) ប្រធានរដ្ឋសភា លោកស្រី ង្វៀនធីគីមង៉ឹន និងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសហព័ន្ធរុស្ស៊ីលោកស្រី Valentina Ivanovna Matvienko អញ្ជើញពិភាក្សាការងារ។ រូបថត៖ ត្រុងឌឹក - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន វៀតណាម
នាព្រឹកនៃថ្ងៃទី ២១ ខែ កុម្ភៈ នៅនឹងអគាររដ្ឋសភា (រដ្ឋធានី ហាណូយ) ប្រធានរដ្ឋសភា លោកស្រី ង្វៀនធីគីមង៉ឹន​ និងប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សា​សហព័ន្ធរុស្ស៊ីលោក​ស្រី Valentina Ivanovna Matvienko អញ្ជើញពិភាក្សាការងារ។​ រូបថត៖ ត្រុងឌឹក - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន វៀតណាម
ប្រធានរដ្ឋសភា លោកស្រី ង្វៀនធីគីមង៉ឹន និងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសហព័ន្ធរុស្ស៊ី លោកស្រី Valentina Ivanovna Matvienko ចាត់តាំងពិធីសន្និសីទកាសែត បន្ទាប់ពីកិច្ចពិភាក្សា។ រូបថត៖ ត្រុងឌឹក - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
ប្រធានរដ្ឋសភា លោកស្រី ង្វៀនធីគីមង៉ឹន​ និងប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សា​សហព័ន្ធរុស្ស៊ី លោក​ស្រី Valentina Ivanovna Matvienko ចាត់តាំងពិធីសន្និសីទ​កាសែត បន្ទាប់ពីកិច្ចពិភាក្សា។ រូបថត៖ ត្រុងឌឹក - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម

មុននោះ ប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សា​សហព័ន្ធរុស្ស៊ី លោក​ស្រី Valentina Ivanovna Matvienko បានអញ្ជើញចូលមតកៈចេតិយគោរពវិញ្ញាណខ័ន្ធលោកប្រធាន ហូជីមិញ និងអញ្ជើញដាក់កម្រងផ្កានៅនឹងស្តូបរំលឹកគុណចំពោះវិញ្ញាណខ័ន្ធវិរយុទ្ធជនពលី៕
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសហព័ន្ធរុស្ស៊ីលោកស្រី Valentina Ivanovna Matvienko អញ្ជើញដាក់កម្រងផ្កានិងអញ្ជើញចូលមតកៈចេតិយគោរពវិញ្ញាណខ័ន្ធលោកប្រធាន ហូជីមិញ។ រូបថត៖ ផាមគៀន - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
ប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សា​សហព័ន្ធរុស្ស៊ីលោក​ស្រី Valentina Ivanovna Matvienko អញ្ជើញដាក់កម្រងផ្កានិងអញ្ជើញចូលមតកៈចេតិយគោរពវិញ្ញាណខ័ន្ធលោកប្រធាន ហូជីមិញ។ រូបថត៖ ផាមគៀន - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសហព័ន្ធរុស្ស៊ី (ព្រឹទ្ធសភា) នៃសភាសហព័ន្ធរុស្ស៊ី លោកស្រី Valentina Ivanovna Matvienko អញ្ជើញដាក់កម្រងផ្កានៅនឹងស្តូបរំលឹកគុណដល់វិញ្ញាណខ័ន្ធវិរយុទ្ធជនពលី។ រូបថត៖ ផាមគៀន - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
ប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សា​សហព័ន្ធរុស្ស៊ី (ព្រឹទ្ធសភា) នៃសភាសហព័ន្ធ​​រុស្ស៊ី លោក​ស្រី Valentina Ivanovna Matvienko អញ្ជើញដាក់កម្រងផ្កានៅនឹងស្តូបរំលឹកគុណដល់វិញ្ញាណខ័ន្ធវិរយុទ្ធជនពលី។ រូបថត៖ ផាមគៀន - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម

អ្នកប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍