ការចិញ្ចឹមសត្វពាហនៈនៅលើភូមិសាស្ត្រខេត្ត ដៀនបៀន

គោត្រូវបានចិញ្ចឹមបន្ធាត់នៅក្រុមគ្រួសារអ្នកស្រី ឡ ធីតឿង ជនជាតិ ថៃ នៅឃុំ ប៉មឡត ស្រុក ដៀនបៀន
គោត្រូវបានចិញ្ចឹមបន្ធាត់នៅក្រុមគ្រួសារអ្នកស្រី ឡ ធីតឿង ជនជាតិ ថៃ នៅឃុំ ប៉មឡត ស្រុក ដៀនបៀន
ការចិញ្ចឹមសត្វពាហនៈនៅលើភូមិសាស្ត្រខេត្ត ដៀនបៀន ảnh 1ការចិញ្ចឹមសត្វពាហនៈនៅលើភូមិសាស្ត្រខេត្ត ដៀនបៀន ត្រូវបានធ្វើបរិវត្តកម្មតាមទិសដៅផលិតទំនិញ ផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ជាសំខាន់ទៅលើគុណភាពផលិតផល។ ក្នុងរូបថត៖ គោត្រូវបានចិញ្ចឹមបន្ធាត់នៅក្រុមគ្រួសារអ្នកស្រី ឡ ធីតឿង ជនជាតិ ថៃ នៅឃុំ ប៉មឡត ស្រុក ដៀនបៀន។

រូបថត៖ ត្រុងជិញ
បញ្ចូលទិន្នន័យពីសារព័ត៌មានបោះពុម្ពលេខចេញផ្សាយខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២៣ ដោយ៖ យ៉ាញ់លើយ

(កាសែតរូបភាពជនជាតិនិងតំបន់ភ្នំ/ទីភា្នក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម)

អ្នកប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍