ខេត្ត សុកត្រាំង៖ រំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ខួបគម្រប់ ១០០ ឆ្នាំនៃល្ខោនយូកេនិងប្រកាសទម្រង់បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីទាំងឡាយ

ខេត្ត សុកត្រាំង៖ រំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ខួបគម្រប់ ១០០ ឆ្នាំនៃល្ខោនយូកេនិងប្រកាសទម្រង់បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីទាំងឡាយ

កាលពីយប់នៃថ្ងៃទី ៣០ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២០ នៅទីក្រុង សុកត្រាំង នាយកដ្ឋានបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ (ក្រសួងវប្បធម៌ កីឡានិងទេសចរណ៍) សហការជាមួយមន្ទីរវប្បធម៌ កីឡានិងទេសចរណ៍ខេត្ត សុកត្រាំង ប្រារព្ធពិធីរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ខួបគម្រប់ ១០០ ឆ្នាំនៃការកកើតនិងរីចចម្រើននៃសិល្បៈល្ខោន យូកេនិងប្រកាសទម្រង់បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីលំដាប់ជាតិទាំងឡាយរបស់ខេត្ត៕

ខេត្ត សុកត្រាំង៖ រំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ខួបគម្រប់ ១០០ ឆ្នាំនៃល្ខោនយូកេនិងប្រកាសទម្រង់បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីទាំងឡាយ ảnh 1

អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត សុកត្រាំង លោក ង៉ូហ៊ុង អញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថានៅក្នុងពិធីរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ខួបគម្រប់ ១០០ ឆ្នាំរីកចម្រើននៃសិល្បៈល្ខោនយូកេ

ខេត្ត សុកត្រាំង៖ រំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ខួបគម្រប់ ១០០ ឆ្នាំនៃល្ខោនយូកេនិងប្រកាសទម្រង់បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីទាំងឡាយ ảnh 2

ប្រគល់ជូនសេចក្តីសម្រេចចិត្តទទួលស្គាល់បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីលំដាប់ជាតិចំពោះទម្រង់សិល្បៈប្រជាប្រិយ ភ្លេងពិណពាទ្យនិងរាំវង់របស់ជនជាតិ ខ្មែរ សុកត្រាំង ព្រមទាំងរបរសិប្បកម្មនំពា សុកត្រាំង 

ខេត្ត សុកត្រាំង៖ រំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ខួបគម្រប់ ១០០ ឆ្នាំនៃល្ខោនយូកេនិងប្រកាសទម្រង់បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីទាំងឡាយ ảnh 3

ប្រគល់សេចក្តីសម្រេចចិត្តទទួលស្គាល់បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីលំដាប់ជាតិចំពោះរបរសិប្បកម្មនំពា សុកត្រាំង

ខេត្ត សុកត្រាំង៖ រំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ខួបគម្រប់ ១០០ ឆ្នាំនៃល្ខោនយូកេនិងប្រកាសទម្រង់បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីទាំងឡាយ ảnh 4

ការសម្តែងប្រភេទសិល្បៈល្ខោនយូកេ

ខេត្ត សុកត្រាំង៖ រំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ខួបគម្រប់ ១០០ ឆ្នាំនៃល្ខោនយូកេនិងប្រកាសទម្រង់បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីទាំងឡាយ ảnh 5

ការសម្តែងនៃវង់ភ្លេងពិណពាទ្យ ទម្រប់សិល្បៈមួយដែលទើបតែត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបី លំដាប់ជាតិ 

ខេត្ត សុកត្រាំង៖ រំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ខួបគម្រប់ ១០០ ឆ្នាំនៃល្ខោនយូកេនិងប្រកាសទម្រង់បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីទាំងឡាយ ảnh 6

ការសម្តែងវង់ភ្លេងពិណពាទ្យ ប្រភេទសិល្បៈមួយដែលទើបតែត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបី លំដាប់ជាតិ

ខេត្ត សុកត្រាំង៖ រំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ខួបគម្រប់ ១០០ ឆ្នាំនៃល្ខោនយូកេនិងប្រកាសទម្រង់បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីទាំងឡាយ ảnh 7

សិល្បៈរាំវង់របស់ជនជាតិ ខ្មែរ សុកត្រាំ ប្រភេទបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីលំដាប់ជាតិដែលទើបតែត្រូវបានទទួល ស្គាល់ថ្មីៗ នេះ

ដំណឹងនិងរូបថត៖ ទ្រុងហៀវ

កាសែតរូបភាពជនជាតិនិងតំបន់ភ្នំ/ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម

អ្នកប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍